Wyszukiwarka

Świadomość ubezpieczeniowa XXI wieku.

Ogólnie mówimy o ubezpieczeniach w sposób trochę obojętny oraz wydają się one tylko wydatkiem. Osobiście postrzegam te produkty zdecydowanie inaczej i gorąco polecam ubezpieczenia dobrowolne.

Zasadniczo ubezpieczenie jest zarządzaniem ryzykiem poniesienia strat. To pozwala ludziom przenosić ryzyko na firmy ubezpieczeniowe, które akceptują je w zamian za określoną kwotę pieniędzy, nazwane składką. Wykonywanie tych płatności zapewnia ważność porozumienia stron określonych w polisie, która jest gwarancją ochrony ubezpieczonego przed stratą osobową lub finansową. Oczywiście, istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń, dlatego bardzo często nie wiemy od czego zacząć.

Nie jest to chyba właściwe usprawiedliwienie w bieżącej sytuacji rynkowej oraz obecnych możliwościach informacyjnych. Prawdopodobnie blokuje nas jedynie nasza świadomość.

Jestem przekonany, a wiem to z doświadczenia, że im większą wiedzę posiadamy na tematy związane z bezpieczeństwem swojej rodziny, jak również sąsiadów, tym sprawniej i skuteczniej ochronimy życie oraz nie zmarnujemy bardzo pracowitego okresu, w którym dochodziliśmy do długo oczekiwanej samodzielności finansowej.

Czy można zmienić zakres ubezpieczenia bez zgody Klienta?

Tak, niektóre warunki mogą unieważnić swój zakres.

Ma to miejsce w ubezpieczeniach z I Działu, który został określony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na przykład, wszystkie polisy ubezpieczeniowe na życie zawierają klauzulę samobójstwa, dlatego śmierć przez samobójstwo nie jest objęte odszkodowaniem.

Ponadto, możliwe jest kwestionowanie roszczeń, które uważane są za podejrzane. Jeśli istotne fakty zostaną podane błędnie z premedytacją, wówczas polisa staje się nieważna.

Jak określa się składki ubezpieczeniowe dla polis na życie?

Uzależnione jest to od wielu aspektów, do oceny których instytucje ubezpieczeniowe gromadzą informacje dotyczące między innymi długości życia Klientów.

Ocena Klienta oparta jest na wielu czynnikach, do interpretacji których wykorzystywane są informacje tworzone w formie tabel umieralności. To określa zakładom ubezpieczeń ryzyko wystawienia polisy dla niego. Następnie ustalana jest odpowiednia stawka. Najniższe stawki są dostępne dla tych, którzy należą do najlepszej kategorii. Są to na ogół zdrowe osoby z niskim ryzykiem wystąpienia choroby.

Ubezpieczający w preferowanej kategorii płaci nieco wyższe stawki. Ich ryzyko choroby jest wyższe. Większość ludzi należy do standardowych kategorii i płaci średnie stawki. Najwyższe stawki przypisane są dla użytkowników tytoniu i innych substancji niebezpiecznych.

Czym jest BLS w ubezpieczeniach?

Jest to bezpośrednia likwidacja szkód dla Klientów z wykupionym, obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS) dotyczy sytuacji, w której jeden Klient posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC np. w BIAK, a drugi (sprawca szkody) w innym zakładzie ubezpieczeń i biorą oni udział w zdarzeniu drogowym.

Klient BIAK, w celu uzyskania odszkodowania, nie musi zgłaszać szkody do firmy ubezpieczeniowej sprawcy, a dokładniej nie będzie musiał szukać, gdzie ubezpieczony jest sprawca, jak ma zgłosić szkodę oraz informacji na temat jej likwidacji.

BIAK przeprowadzi całą likwidację szkody szybko i bez żadnych utrudnień dla Klienta wraz z wypłatą należnego odszkodowania.

Co zrobić w sytuacji wypadku samochodowego?

Obowiązkowo należy sprawdzić, czy są ranne osoby i w takim przypadku bezzwłocznie wezwać pogotowie, wybierając numer 999 lub 112 (Europejski Numer Alarmowy), po czym rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy i kontynuować ją do przyjazdu ambulansu.

Oczywiście każdy z nas stara się uniknąć wypadku. Jeśli jednak coś się wydarzy, ważne jest aby być przygotowanym. Co zrobić w pierwszej kolejności?

  • Po zdarzeniu ustalić, czy jest ktoś ranny. Jeśli tak, należy natychmiast wezwać pogotowie i do jego przyjazdu udzielać pierwszej pomocy. Jeśli to możliwe, usunąć swój pojazd bezpiecznie z ruchu.

  • Następnie wymienić informacje między uczestnikami wypadku. Jeśli kierowca nie jest ranny, pobrać jego dane kontaktowe. W niektórych krajach, wszyscy kierowcy muszą posiadać przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia. Poprosić o te dokumenty. Zapisać nazwisko, adres i numer polisy ubezpieczeniowej kierowcy. Podać również informacje o sobie.

  • Ostatecznie skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Zakład ubezpieczeń będzie wymagał dokumentacji o wypadku. Może to obejmować raport policyjny lub oświadczenie świadka.

Jeśli zawinił inny kierowca, to jego ubezpieczenie powinno obejmować odszkodowanie za powstałą szkodę. Niestety na drodze występują bardzo często nienależycie lub w ogóle nieubezpieczeni kierowcy. Osoby te mogą posiadać niewystarczającą ilość środków na pokrycie kosztów odszkodowania.

Jaki jest wpływ ryzyka na wysokość odszkodowania?

Tylko określone zagrożenia mogą być ubezpieczane. Możliwe do wystąpienia zdarzenia muszą mieć charakter losowy, a wywołane przez nie straty muszą być mierzalne.

Zakłady ubezpieczeń nie mogą sobie pozwolić na płacenie za każdą polisę. W związku z tym, opierają się one na występowaniu tylko niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych. W rezultacie wiele rodzajów ubezpieczeń nie chroni przed wszystkimi zdarzeniami. Zamiast tego, chronią one przed możliwymi zdarzeniami.

Możliwości te są przykładami ryzyk ubezpieczeniowych. Nie wszystkie zagrożenia podlegają ubezpieczeniu i aby być ubezpieczonym, ryzyko musi być znane. Innymi słowy, ktoś musi uznać, że może wystąpić zdarzenie. Ponadto wystąpienie zdarzenia musi być przypadkowe. Oznacza to, że niektóre firmy ubezpieczeniowe będą wymagać wypłaty, a inni nie.

Instytucje ubezpieczeniowe mają kryteria dla określenia charakteru zagrożenia. Przed wydaniem polisy firma ubezpieczeniowa ocena te czynniki. Z jednej strony straty muszą być mierzalne. W ten sposób zakład ubezpieczeń może przypisać wartość do polisy. Również zdarzenie nie może być zbyt katastrofalne. W przeciwnym razie jego wystąpienie zrujnuje finansowo określoną firmę ubezpieczeniową. Jeśli okoliczności zdarzenia nie spełniają kryteriów, zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania.

W jaki sposób zarabiają firmy ubezpieczeniowe?

Dochody zakładów ubezpieczeniowych, w ujęciu rachunkowym, to nadwyżka przychodów nad kosztami. Obie powyższe kategorie, dla tego typu instytucji, są wielkościami zmiennymi okresowo oraz trudnymi do oszacowania.

Finanse instytucji ubezpieczeniowych wymagają dokładnego przewidywania i planowania. W celu osiągnięcia zysku, zarobione składki firm ubezpieczeniowych muszą przekraczać jego wydatki. Jednak firmy te nie wiedzą ile polis zrealizuje się w danym okresie, a niektóre świadczenia powodują bardzo kosztowne wypłaty. Z drugiej strony, wielu właścicieli polis nie zgłasza roszczeń i ci właśnie Klienci generują największe dochody dla zakładów ubezpieczeniowych.

Dlatego firmy ubezpieczeniowe muszą szacować ryzyko ostrożnie. Zakładają, że część polis charakteryzuje się niskim ryzykiem i adekwatną do niego składką. Dla polityki podwyższonego ryzyka, ceny muszą odpowiednio wzrosnąć. Następnie, firmy ubezpieczeniowe muszą podejmować mądre inwestycje z ich zysków. Pomaga to chronić je przed okazjonalnymi, dużymi wypłatami.

Kto potrzebuje ubezpieczenia?

Wszystkie rodziny, grupy i przedsiębiorstwa, czyli każdy człowiek oraz jego otoczenie.

Prawie każdy korzystający tworzy pewnego rodzaju ubezpieczenia. Na przykład, właściciele chronią swój dobytek ubezpieczeniem majątkowych. Wielu przedsiębiorców chroni swoje zyski ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a nawet ubezpieczeniem całego ryzyka. Również każdy może pomóc swojej rodzinie poprzez zakup ubezpieczenia pochówku.

Jednak pewne formy ubezpieczenia nie są dla wszystkich. Zamiast tego są one bardzo wyspecjalizowane. Takie ubezpieczenie często odwołuje się do konkretnych branż. Na przykład, ubezpieczenie odpowiedzialności mediów jest przeznaczone dla branży telekomunikacyjnej. Również bardzo wskazane jest ubezpieczenie dla firm pożyczkowych.

Duże przedsiębiorstwa zazwyczaj potrzebują ubezpieczenia wydatków prawnych. W niektórych przypadkach, działają one w niebezpiecznych miejscach, dlatego mogą one korzystać z ubezpieczenia porwania i okupu.

Jak oszustwa Klientów ubezpieczeniowych wpływają na wysokość składki?

Wszystkie oszustwa, trudne i niewielkie, generują nadmierną wysokość wypłacanych odszkodowań, co wymusza na firmach ubezpieczeniowych podwyższanie składek za sprzedawane produkty.

Policja podejmuje nieustające wysiłki zmierzające do ścigania rosnącej liczby przypadków oszustw ubezpieczeniowych. Takie oszustwa, jak np. podpalenie są niezwykle kosztowne dla firm ubezpieczeniowych. Ponadto stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska.

Ale trudne oszustwa nie są jedynym zmartwieniem. Niewielkie oszustwa są rzeczywiście bardziej powszechne, choć często mniej dotkliwe. Oba rodzaje generują nadmierną wysokość odszkodowań, co z kolei przekłada się na wzrost składki dla pozostałych Klientów.

Według szefów policji przypadki nadużyć ubezpieczeniowych wymagają skomplikowanego planowania oraz wielu sprawców i w rzeczywistości są one związane z przestępczością zorganizowaną, co jest szczególnie trudne do zwalczenia. Policja ma na celu eliminowanie oszustw we wszystkich jego formach i jednocześnie zachęca zakłady ubezpieczeń, aby były ostrożne i bardzo starannie analizowały czynności sprzedażowe wśród swoich Klientów.

Jakie są zasady ubezpieczenia?

Obie strony umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczający i zakład ubezpieczeń, podpisują polisę w dobrej wierze, co przekłada się na stosowny poziom opłat oraz uczciwe zainteresowanie się przedmiotem ochrony.

Ubezpieczenie chroni ludzi na wiele sposobów i przed wieloma zagrożeniami, a pewne zasady mają zastosowanie w wielu branżach. Zakłady ubezpieczeń oferują odszkodowania na pokrycie strat poniesionych przez Klientów, co oznacza zapewnienie im funduszy celem rekompensaty.

Zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe i ubezpieczający nie może naruszyć warunków polisy. Oba podmioty zawierają umowę w dobrej wierze. Na przykład, zakład ubezpieczeń nie może pobierać nadmiernych opłat. Podobnie, ubezpieczony musi być uczciwie zainteresowany przedmiotem ubezpieczenia.

Ceny obowiązujące w określonych zakładach ubezpieczeń są uzależnione od charakteru zagrożenia, dlatego podmioty te oceniają częstość występowania i wysokość straty, które są w konsekwencji czynnikami decydującymi o składce.

Zapraszam do ciekawej lektury na wieczór.

Witam Państwa serdecznie!

Gorąco zachęcam do zapoznania się z moją stroną, a w szczególności z treścią zamieszczaną na Blogu oraz ofertą PPHU BIAK. Jestem do Państwa dyspozycji i bardzo chętnie wezmę udział w naszych rozmowach.

Dziękuję za zainteresowanie się moją osobą i jest mi bardzo miło, że odwiedzają mnie Państwo z dwóch powodów.

Jednym z nich jest poznanie ogólnej oferty finansowej, bądź poszukiwanie bardzo konkretnego produktu. Natomiast drugim powodem będzie chęć dotarcia do osoby oferującej pomoc i wsparcie w momentach najbardziej istotnych dla Państwa.

Wiem, jak trudno zdobyć zaufanie i szacunek Klienta, ponieważ jestem nim na co dzień. Wyrozumiałość oraz kultura osobista jest pierwszym etapem selekcji naszych znajomych i przyjaciół, dlatego jestem gotowy na naszą współpracę.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Iwaszkiewicz