FINANSOWE  ZAGADNIENIA

DTI – minimalny, akceptowany przez bank dochód pozostający do dyspozycji Kredytobiorcy po spłacie zobowiązań finansowych.

Emerytura – świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają zdolności do pracy zarobkowej.

Karencja – okres, w którym spłacane są jedynie raty odsetkowe i nie spłacany jest kapitał.

Kredyt denominowany – kredyt przeliczony na walutę obcą po kursie z dnia wydania decyzji kredytowej lub sporządzenia umowy kredytowej.

Kredyt indeksowany – kredyt przeliczony na walutę obcą po kursie z dnia uruchomienia środków.

LTV – wyrażony w procentach stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Marża – wielkość stała przez cały okres kredytowania.

Oprocentowanie – suma marży i stopy referencyjnej.

Raty malejące – wysokość rat jest malejąca. Rata zawiera w sobie kapitał stałej wysokości oraz odsetki, których wysokość uzależniona jest od aktualnego salda zadłużenia i oprocentowania.

Raty równe – wysokość rat jest równa przez cały okres. Z każdą kolejną ratą wzrasta udział spłacanego kapitału w danej racie i maleje zaangażowanie odsetek.

Renta – świadczenie pieniężne czasowe lub stałe związane z niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej.

Ryzyko kursowe – ryzyko związane ze zmiennością kursów w przypadku kredytów w obcej walucie.

Ryzyko stopy procentowej – związane jest ze zmiennością oprocentowania kredytu walutowego oraz złotówkowego.

SPRED – różnica pomiędzy kursem kupna (wypłaty kredytu), a kursem sprzedaży (spłaty kredytu) danej waluty.

Stopa referencyjna – oznacza oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym stanowiące zmienny składnik kredytu.

TDR – procentowo wyrażony wskaźnik określający obciążenia dochodu zobowiązaniami.

WIBOR – wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym przeliczane na okresy: 1M, 3M, 6M, 9M, 12M.


PRAWNE  ZAGADNIENIA

Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe służące zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnej.

Intercyza – umowa zawarta w formie aktu notarialnego wprowadzająca rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami, którzy nie dysponują majątkiem wspólnym. Każdy z nich posiada odrębny majątek osobisty.

Księga wieczysta – przedstawia stan prawny każdej odrębnej nieruchomości: ogół praw rzeczowych związanych z nieruchomością oraz jej obciążenia. Zakładana jest na wniosek właściciela nieruchomości.

Zadatek – kwota wliczona na poczet ceny zakupu. Przy rozwiązaniu umowy przez stronę biorącą zadatek następuje jego zwrot w podwójnej wysokości. Gdy umowę rozwiązuje dający zadatek, przepada on na rzecz drugiej strony. W sytuacji zgody obu stron dochodzi do zwrotu zadatku.

Zaliczka – kwota wliczona na poczet ceny zakupu. Gdy umowę rozwiązuje dający zaliczkę, może on domagać się jej zwrotu. Przy rozwiązaniu umowy przez stronę biorącą zaliczkę następuje jej zwrot. W sytuacji zgody obu stron dochodzi do zwrotu zaliczki.


TECHNICZNE  ZAGADNIENIA

Budowa z generalnym wykonawcą – podpisanie umowy z firmą, która wybuduje nam dom, zapewniając materiały oraz podwykonawców.

Działka budowlana – wydzielona część terenu, która jest przeznaczona pod zabudowę, na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Działka rolna – działka, której część lub całość może być przeznaczona do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.

Działka siedliskowa – obejmuje wydzielony obszar gospodarstwa rolnego, przeznaczony na utworzenie „siedliska” – dom mieszkalny, budynki gospodarcze, podwórko.

Nieruchomość – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem (dom) lub części tych budynków (mieszkanie).

Rynek pierwotny – nieruchomość kupowana jest bezpośrednio od spółdzielni lub dewelopera.

Rynek wtórny – nieruchomość kupowana od aktualnego właściciela.