OGÓLNE  ZAGADNIENIA

Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, inaczej jest to instrument finansowy umożliwiający udział w zyskach określonego przedsiębiorstwa.

Bessa – oznacza długotrwały spadek kursu papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie.

FIO – to Fundusz Inwestycyjny Otwarty, emitujący w sposób ciągły jednostki uczestnictwa, który obowiązany jest odkupić je na żądanie uczestnika. Posiada nieokreślony czas działalności.

FIZ – to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, emitujący certyfikaty inwestycyjne, które można nabyć tylko w okresie subskrypcji. Posiada z góry określony czas trwania.

Fundusz inwestycyjny – instytucja zajmująca się lokowaniem powierzonych jej pieniędzy, celem osiągnięcia najwyższych zysków.

GPW – Giełda Papierów Wartościowych jest instytucją publiczną, która zapewnia obrót akcjami, obligacjami, prawami poboru, opcjami oraz kontraktami terminowymi.

Hossa – długotrwała tendencja wzrostowa kursów, której towarzyszą bardziej intensywne zakupy akcji.

Indeks giełdowy – wskaźnik obrazujący sytuację na GPW.

Inwestycja – to rezygnacja z obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych, oczekiwanych korzyści w przyszłości.

Jednostka uczestnictwa – część aktywów funduszu inwestycyjnego.

Obligacja – papier wartościowy będący formą zaciągnięcia kredytu. Emitent obligacji zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w dokładnie określonym momencie.

Produkt strukturyzowany – forma lokaty kapitału złożona z dwóch instrumentów finansowych: opcji oraz obligacji.

Strategie inwestycyjne – charakterystyka portfeli inwestycji z podziałem na profile: bezpieczny, stabilnego wzrostu, zrównoważony oraz akcyjny.

TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych