OGÓLNE  ZAGADNIENIA

Cesja – jest umową przeniesienia wierzytelności, na podstawie której osoba trzecia nabywa przyszłe odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.

Elementy stałe – przedmioty zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: podłoga, podwieszany sufit, zabudowa kuchni, wyposażenie łazienki, kominek, antresola, drzwi, okna, ściana działowa.

Franszyza integralna – warunkowa kwota, do wysokości której zakład ubezpieczeń nie odpowiada za powstałą szkodę. W przypadku, gdy wartość szkody przekracza kwotę warunkową zakład ubezpieczeń wypłaca należne odszkodowanie.

Franszyza redukcyjna – bezwarunkowa, zapisana w umowie ubezpieczenia, kwota potrącana z każdego odszkodowania, gdy wartość szkody przekroczy jej poziom.

Karencja – jest okresem, w którym zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania pomimo wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Klient – strona umowy będąca właścicielem polisy, czyli osoba ubezpieczona oraz właściciel ubezpieczonego mienia.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zawierające informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, zakresie i czasie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawach i obowiązkach stron zawierających umowę, sposobie wypłaty świadczeń i odszkodowań. Dodatkowo określają one sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy oraz warunki wypowiedzenia umowy.

Pierwsze ryzyko – suma ubezpieczenia ustalana jest jako szacowana maksymalnie wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia zdarzenia losowego.

PIU – Polska Izba Ubezpieczeń

Przedmiot ubezpieczenia – jest tym, co ubezpieczamy w określonej umowie, np.: zdrowie, życie, majątek.

RU – Rzecznik Ubezpieczonych

Ruchomości domowe – przedmioty będące wyposażeniem pomieszczeń, służące do prowadzenia gospodarstwa i nie zamontowane na stałe, np.: sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, odzież, rowery, sprzęt sportowy, meble, dywany.

Ryzyko ubezpieczeniowe – jest możliwością wystąpienia określonego zdarzenia losowego, wypadku lub szkody wycenionej przez zakład ubezpieczeń.

Składka ubezpieczeniowa – kwota należna zakładowi ubezpieczeń za udzielaną ochronę, która zależy od przedmiotu, sumy ubezpieczenia oraz wieku, zawodu lub stanu zdrowia.

Suma ubezpieczeniowa – jest górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, określoną w umowie. Inaczej jest to kwota, do wypłacenia której zobowiązuje się firma ubezpieczająca.

Sumy stałe – suma ubezpieczenia rozumiana jako maksymalna, całkowita, przewidywana wartość mienia.

Ubezpieczający – osoba zawierająca umowę ubezpieczenia i opłacająca składkę. Może być równocześnie ubezpieczonym.

Ubezpieczenie – to rekompensata części strat powstałych wskutek zdarzeń losowych poprzez wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie na życie – jego przedmiotem jest zawsze życie osoby ubezpieczonej. Zapewnia ono świadczenie rodzinie i osobom będącym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

Ubezpieczony – osoba fizyczna wymieniona imiennie w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę. To ona wskazuje osobę uposażoną.

Ubezpieczyciel – to firma ubezpieczeniowa, inaczej towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń.

UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Underwriting – proces oceny ryzyka.

Uposażony – osoba wskazana przez ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego.